ویژگی های شیشه سکوریت استاندارد

داشتن آرم استاندارد

عدم وجود موج و پستی بلندی بر روی شیشه

تحمل دمای غیر مستقیم ۲۵۰ درجه

تحمل فشار ۴۰ کیلوگرم در ابعاد ۱۰ سانتی متر مربع

عدم تفییر رنگ در طول دوره

بیشتر نشدن ابعاد شیشه نسبت به ابعاد درخواستی